Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de cursuswebsite

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Stichting Connekt, en de eigenaren van deze website. Uw akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden wordt geacht te zijn ontstaan ​​bij uw eerste gebruik van de Website. Artikelen 3 en 10 – 13 zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop van Diensten. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Website. 

Geen enkel onderdeel van deze Website is bedoeld als een contractueel aanbod dat aanvaard kan worden. Door deelname aan een betaalde cursus gaat u akkoord met een contractueel aanbod en onze aanvaarding van dat aanbod wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra wij u een bevestigingsmail hebben gestuurd waarin wordt aangegeven dat uw bestelling is geaccepteerd. 

 

1. Definities en interpretatie 

 

In deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis: 

"Account": betekent gezamenlijk de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot betaalde inhoud en/of enig communicatiesysteem op de website; 

“Algemene Voorwaarden”: Dit document; 

"Inhoud": betekent alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van deze Website; 

"Faciliteiten": betekent gezamenlijk alle online faciliteiten, hulpmiddelen, diensten of informatie die Stichting Connekt nu of in de toekomst via de Website beschikbaar stelt; 

"Diensten": betekent de diensten die voor u beschikbaar zijn via deze Website, onder meer het gebruik van het Logistiekdigitaal’s eigen e-learningplatform; 

"Betalingsinformatie": betekent alle gegevens die nodig zijn voor de aankoop van Diensten via deze Website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, creditcard-/debet kaartnummers, bankrekeningnummers en sorteercodes; 

"Plaatsen": betekent onze bedrijfslocatie(s) gelegen op Ezelsveldlaan 59 te Delft; 

"Systeem": betekent elke online communicatie-infrastructuur die Stichting Connekt nu of in de toekomst via de Website beschikbaar stelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, web gebaseerde e-mail, messageboards, live chatfaciliteiten en e-maillinks; 

"Gebruiker"/"Gebruikers": betekent elke derde partij die toegang heeft tot de Website en niet in dienst is van Stichting Connekt en handelt in de uitoefening van hun dienstverband of (zakelijke) samenwerkingsverband; 

"Website": betekent de website die u momenteel gebruikt (www.logistiekdigital.nl) en eventuele subdomeinen van deze site (bijvoorbeeld cursus.logistiekdigitaal.nl), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden; En 

"Wij/ons/onze": betekent Stichting Connekt, een bedrijf opgericht bij de kamer van koophandel met bedrijfsregistratienummer 24304610. 

2. Leeftijdsbeperkingen 

Personen jonger dan 18 jaar mogen deze website alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Betalingsinformatie moet worden verstrekt door of met toestemming van een volwassene. 

3. Zakelijke klanten 

Deze Algemene Voorwaarden gepubliceerd op de website en de bepalingen van dit beleid zijn ook van toepassing op klanten die Diensten afnemen in het kader van hun zakelijke activiteiten. 

4. Intellectuele eigendom 

4.1 Behoudens de uitzonderingen in Artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, zal alle Inhoud op de Website, tenzij geüpload door Gebruikers, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, iconen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips, gegevens compilaties, pagina-indeling, onderliggende code en software zijn eigendom van Stichting Connekt, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derde partijen. Door de website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door toepasselijke Nederlandse en internationale intellectuele eigendomswetten en andere wetten. 

4.2 U mag materiaal van de Website niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de Website of tenzij u daarvoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen. 

5. Intellectueel eigendom van derden 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, behoren alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en handelsmerken, in productafbeeldingen en -beschrijvingen toe aan de fabrikanten of distributeurs van dergelijke producten, voor zover van toepassing. 

5.2 U mag dergelijk materiaal niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de Website of tenzij u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van de betreffende fabrikant of leverancier. 

6. Links naar andere websites 

Deze website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder de controle van Stichting Connekt of die van onze dochterondernemingen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen aansprakelijkheid af voor alle vormen van verlies of schade die voortkomen uit het gebruik ervan. Het opnemen van een link naar een andere site op deze Website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er controle over hebben. 

7. Gebruik van communicatiefaciliteiten 

7.1Wanneer u een Systeem op de Website gebruikt, dient u dit te doen in overeenstemming met de volgende regels. Het niet naleven van deze regels kan ertoe leiden dat uw account wordt opgeschort of gesloten: 

7.1.1 U mag geen obscene of vulgaire taal gebruiken; 

7.1.2U mag geen inhoud indienen die onwettig of anderszins aanstootgevend is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud die beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, leeftijdsgebonden, seksistisch of racistisch is; 

7.1.3 U mag geen Inhoud indienen die bedoeld is om geweld te bevorderen of aan te zetten; 

7.1.4 Het wordt geadviseerd om inzendingen in de Nederlandse taal te doen, aangezien wij mogelijk niet kunnen reageren op vragen die in een andere taal worden ingediend; 

7.1.5 De ​​middelen waarmee u zich identificeert mogen deze Algemene Voorwaarden of toepasselijke wetten niet schenden; 

7.1.6 U mag zich niet voordoen als andere mensen, met name werknemers en vertegenwoordigers van Stichting Connekt of onze dochterondernemingen;  

7.1.7 U mag Ons Systeem niet gebruiken voor ongeoorloofde massacommunicatie zoals "spam" of "junkmail". 

7.2 U erkent dat Stichting Connekt zich het recht voorbehoudt om alle communicatie aan of via hetSysteem te monitoren. 

7.3 U erkent dat Stichting Connekt kopieën mag bewaren van alle communicatie aan of via hetSysteem. 

7.4 U erkent dat alle informatie die u via Ons Systeem naar Ons verzendt op enigerlei wijze door Ons kan worden gewijzigd en u doet hierbij afstand van uw morele recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke informatie. Eventuele beperkingen die u wenst op te leggen aan ons gebruik van dergelijke informatie moeten vooraf aan ons worden meegedeeld en wij behouden ons het recht voor om dergelijke voorwaarden en bijbehorende informatie te weigeren. 

8 Accounts 

8.1 Om Diensten op deze Website aan te schaffen en bepaalde andere delen van het Systeem te gebruiken, bent u verplicht een Account aan te maken dat bepaalde persoonlijke gegevens en Betalingsinformatie bevat die kan variëren op basis van uw gebruik van de Website, aangezien Wij dit mogelijk niet nodig hebben betalingsgegevens totdat u een aankoop wilt doen. Door deze website te blijven gebruiken, verklaart en garandeert u dat: 

8.1.1 alle informatie die u verstrekt accuraat en waarheidsgetrouw is; 

8.1.2 u toestemming heeft om betalingsgegevens in te dienen waar toestemming vereist kan zijn; En 

8.1.3u zult deze informatie accuraat en actueel houden. Het aanmaken van een Account is een verdere bevestiging van uw vertegenwoordiging en garantie. 

 

8.2 Het wordt aanbevolen dat u uw Accountgegevens, met name uw gebruikersnaam en wachtwoord, niet deelt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die voortvloeien uit het feit dat uw accountgegevens door u worden gedeeld. Als u een gedeelde computer gebruikt, is het raadzaam uw accountgegevens niet in uw internetbrowser op te slaan. 

8.3 Als u reden heeft om aan te nemen dat uw accountgegevens zonder toestemming door een andere persoon zijn verkregen, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen om uw account op te schorten en eventuele ongeautoriseerde bestellingen of betalingen die mogelijk in behandeling zijn, te annuleren. Houd er rekening mee dat bestellingen of betalingen alleen kunnen worden geannuleerd totdat de levering van de Diensten is begonnen. In het geval dat een ongeoorloofde verstrekking begint voordat u ons op de hoogte heeft gesteld van het ongeoorloofde karakter van de bestelling of betaling, wordt u de periode vanaf het begin van de dienstverlening tot de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld in rekening gebracht. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor een factureringscyclus van één maand. 

8.4 Bij het kiezen van uw gebruikersnaam bent u verplicht zich te houden aan de voorwaarden zoals hierboven uiteengezet in artikel 9. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot de opschorting en/of verwijdering van uw account. 

9. Beëindiging en annulering van accounts 

9.1Stichting Connekt of u kunt uw account beëindigen. Als Wij uw Account beëindigen, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en wordt er een verklaring voor de beëindiging gegeven. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen te beëindigen. 

9.2 Als Wij uw Account beëindigen, worden alle lopende of lopende bestellingen of betalingen op uw Account geannuleerd en wordt de levering van Diensten niet gestart. 

10. Diensten, prijzen en beschikbaarheid 

10.1 Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat alle algemene beschrijvingen van de Services die beschikbaar zijn bij Stichting Connekt overeenkomen met de daadwerkelijke Services die aan u worden geleverd, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen van deze beschrijvingen, aangezien de exacte aard van de Services kan variëren afhankelijk van uw individuele wensen en omstandigheden. Stichting Connekt kan hiervoor niet voor aansprakelijk gehouden worden. 

10.2 Indien van toepassing kan van u worden verlangd dat u het vereiste Dienstenplan selecteert. 

10.3 Wij verklaren noch garanderen dat dergelijke Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn en kunnen de beschikbaarheid niet noodzakelijkerwijs bevestigen totdat uw Bestelling is bevestigd. Op de Website worden geen beschikbaarheidsindicaties gegeven. 

10.4 Alle prijsinformatie op de Website is correct op het moment dat deze online gaat. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en speciale aanbiedingen van tijd tot tijd en indien nodig te wijzigen of te verwijderen. 

10.5 In het geval dat prijzen worden gewijzigd in de periode tussen het plaatsen van een bestelling voor Diensten en het verwerken van die bestelling door ons en het ontvangen van de betaling, wordt de prijs gebruikt die geldig was op het moment van de bestelling. 

10.6 Alle prijzen op de Website zijn exclusief btw?  

 

11. Bestellingen en dienstverlening 

11.1 Geen enkel onderdeel van deze Website vormt een contractueel aanbod dat aanvaard kan worden. Uw bestelling vormt een contractueel aanbod dat wij, naar eigen goeddunken, kunnen accepteren. Onze aanvaarding wordt aangegeven doordat wij u een e-mail ter bevestiging van de bestelling sturen. Pas nadat wij u een e-mail ter bevestiging van de bestelling hebben gestuurd, is er een bindend contract tussen Stichting Connekt en u. 

11.2 Orderbevestigingen onder clausule 11.1 worden naar u verzonden voordat de Services beginnen en bevatten de volgende informatie: 

11.2.1 Bevestiging van de bestelde Diensten, inclusief volledige details van de belangrijkste kenmerken van die Diensten; 

11.2.2 Volledig gespecificeerde prijzen voor de bestelde Diensten, inclusief, waar van toepassing, belastingen, leverings- en andere extra kosten; 

11.2.3 Relevante tijden en data voor de levering van de Diensten; 

11.2.4 Gebruikersgegevens en relevante informatie voor toegang tot deze diensten. 

11.3 Als wij, om welke reden dan ook, uw bestelling niet accepteren, wordt onder normale omstandigheden geen betaling in rekening gebracht. In ieder geval worden de door u in verband met die bestelling betaalde bedragen binnen 14 kalenderdagen terugbetaald. 

11.4 De betaling voor de Services vindt plaats via de door u gekozen betalingsmethode, onmiddellijk voor eventuele installatiekosten die overeenkomen met het serviceplan dat u hebt aangeschaft en op dezelfde dag van elke volgende maand (“factureringscyclus”) voor de kosten die in de voorgaande maand zijn gemaakt (“factureringscyclus”) EN/OF zoals aangegeven in de orderbevestiging die u heeft ontvangen. 

11.5 Wij streven ernaar om uw Bestelling binnen 2-3 werkdagen uit te voeren of, indien dit niet het geval is, binnen een redelijke termijn na uw Bestelling, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Als wij uw Bestelling niet binnen een redelijke termijn kunnen uitvoeren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat u de Bestelling plaatst door een bericht op de betreffende webpagina of door direct contact met u op te nemen nadat u uw Bestelling heeft geplaatst. Tijd is geen essentieel onderdeel van het Contract, wat betekent dat we ernaar zullen streven om uw Bestelling binnen de overeengekomen termijnen uit te voeren, maar dit is geen essentiële voorwaarde van het Contract en we zijn niet aansprakelijk jegens u als we dit niet doen. Als de Diensten binnen 14 kalenderdagen na Onze aanvaarding van uw bestelling beginnen, moet u op uw uitdrukkelijk verzoek uitdrukkelijk erkennen dat uw wettelijke annuleringsrechten, zoals hieronder beschreven in Artikel 14, hierdoor worden beïnvloed. 

11.6Stichting Connekt zal al onze redelijke inspanningen leveren om de Diensten met redelijke vaardigheid en zorg te leveren, in overeenstemming met de beste handelspraktijken. 

11.7 In het geval dat Diensten worden geleverd die niet in overeenstemming zijn met uw bestelling en dus onjuist zijn, dient u onmiddellijk contact met Ons op te nemen om Ons op de hoogte te stellen van de fout. Wij zorgen ervoor dat eventuele noodzakelijke correcties binnen vijf (5) werkdagen worden doorgevoerd. 

Op de levering van bepaalde Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Bij het voltooien van uw bestelling wordt u gevraagd om uw aanvaarding van dergelijke algemene voorwaarden te lezen en te bevestigen. 

11.8Logistiekdigitaal biedt technische ondersteuning via ons e-mail. Logistiekdigitaal doet er alles aan om binnen 1 dag te reageren op ondersteuningsverzoeken tijdens Europese kantooruren (9.00 tot 20.00 uur ECT), maar we kunnen geen specifieke responstijd garanderen. 

12. Annulering van bestellingen en diensten 

 

We willen dat u volledig tevreden bent met de producten of diensten die u bestelt bij Stichting Connekt. Als u met ons wilt praten over uw bestelling, neem dan contact op met de klantenservice op per e-mail op [email protected]of schrijf ons op ons adres. U kunt een bestelling annuleren die wij hebben geaccepteerd of het Contract annuleren. Als specifieke voorwaarden bij de dienstvoorwaarden bevatten over het annuleren van de Dienst, is het annuleringsbeleid in de Specifieke voorwaarden van toepassing. 

12.1 Als u een consument bent die binnen de Europese Unie gevestigd is, heeft u een wettelijk recht op een “afkoelingsperiode”. Deze periode begint zodra uw bestelling is bevestigd en het contract tussen Stichting Connekt en u is gevormd en eindigt 14 kalenderdagen na die datum. Als u binnen deze periode van gedachten verandert over de Services en uw bestelling wilt annuleren, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte via de volgende e-mail: [email protected]. Uw recht om te annuleren tijdens de bedenktijd is onderworpen aan de bepalingen van clausule 12.2. 

12.2 Zoals gespecificeerd in artikel 11.6, moet u, als de Diensten binnen de bedenktijd van start gaan, een uitdrukkelijk verzoek daartoe indienen. Door te verzoeken dat de Services binnen de afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen beginnen, erkent u en gaat u akkoord met het volgende: 

12.2.1 Als de Diensten volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen, verliest u uw recht om te annuleren nadat de Diensten zijn voltooid. 

12.2.2 Als u de Diensten annuleert nadat de levering is begonnen maar nog niet is voltooid, moet u nog steeds betalen voor de geleverde Diensten tot het moment waarop u Ons informeert dat u wilt annuleren. Het verschuldigde bedrag wordt berekend naar rato van de volledige prijs van de Diensten en de feitelijk reeds verleende Diensten. Eventuele reeds betaalde bedragen voor de Diensten worden terugbetaald onder aftrek van inhoudingen berekend in overeenstemming met het voorgaande. Restituties, indien van toepassing, zullen plaatsvinden binnen 5 werkdagen en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat u ons heeft laten weten dat u wilt annuleren. 

12.3 Opzegging van Diensten nadat de afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen is verstreken, is onderworpen aan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op die Diensten en kan onderworpen zijn aan een minimale contractduur. 

13. Privacy 

Op het gebruik van de website is ook ons ​​privacy beleid (https://www.logistiekdigitaal.nl/ privacyverklaring) van toepassing, dat door middel van deze verwijzing in deze Algemene voorwaarden is opgenomen. Om het privacy beleid te bekijken, klikt u op de bovenstaande link. 

14. Disclaimer 

14.1 Wij geven geen garantie of verklaring dat de Website aan uw eisen zal voldoen, dat deze van bevredigende kwaliteit zal zijn, dat deze geschikt zal zijn voor een bepaald doel, dat deze geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, dat deze compatibel zal zijn met alle systemen, dat het veilig zal zijn en dat alle verstrekte informatie accuraat zal zijn. Wij geven geen garantie voor eventuele specifieke resultaten van het gebruik van onze Dienst(en). 

14.2 Geen enkel onderdeel van deze Website is bedoeld als advies en er mag niet op de Inhoud van deze Website worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen of het ondernemen van enige actie van welke aard dan ook. 

14.3 Geen enkel onderdeel van deze Website is bedoeld als een contractueel aanbod dat aanvaard kan worden. 

14.4 Hoewel Wij redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Website veilig is en vrij is van fouten, virussen en andere malware, wordt u sterk aangeraden om de verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen internetbeveiliging, die van uw persoonlijke gegevens en uw computers. 

15. Wijzigingen in de Faciliteiten en deze Algemene Voorwaarden 

Wij behouden ons het recht voor om de Website, de inhoud ervan of deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent gebonden aan eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden vanaf de eerste keer dat u de Website gebruikt na de wijzigingen. Als wij wettelijk verplicht zijn om wijzigingen in deze Algemene voorwaarden aan te brengen, zijn deze wijzigingen automatisch van toepassing op alle bestellingen die momenteel in behandeling zijn, naast eventuele bestellingen die u in de toekomst plaatst. 

16. Beschikbaarheid van de Website 

16.1 De Website wordt aangeboden “zoals hij is” en op een “zoals beschikbaar”-basis. Logistiekdigitaal maakt gebruik van best practices uit de branche om een ​​hoge uptime te bieden, inclusief een fouttolerante architectuur die wordt gehost op cloudservers. Wij geven geen garantie dat de Website of Faciliteiten vrij zijn van gebreken en/of gebreken en wij bieden geen enkele vorm van restitutie voor uitval. Wij bieden geen garanties (expliciet of impliciet) met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit. 

16.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de Website als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuur storingen, hostapparatuurstoringen, communicatienetwerkstoringen, stroomstoringen, natuurgebeurtenissen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen. en censuur. 

17. Beperking van aansprakelijkheid 

17.1 Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade, voorzienbaar of anderszins, met inbegrip van indirecte schade, gevolgschade, speciale schade of voorbeeldschade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of enige informatie die daarin is opgenomen. U dient zich ervan bewust te zijn dat u de website en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. 

17.2 In het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar blijkt te zijn, wordt die voorwaarde geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige Algemene Voorwaarden. Deze term is alleen van toepassing binnen rechtsgebieden waar een bepaalde term illegaal is. 

18. Geen afstandsverklaring 

In het geval dat een partij bij deze Algemene Voorwaarden er niet in slaagt enig recht of rechtsmiddel dat hierin is opgenomen uit te oefenen, mag dit niet worden geïnterpreteerd als een afstand doen van dat recht of rechtsmiddel. 

19. Eerdere Algemene Voorwaarden 

In het geval van een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en eventuele eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

20. Rechten van derden 

Niets in deze Algemene Voorwaarden verleent rechten aan derden. De overeenkomst die door deze Algemene Voorwaarden tot stand komt, is tussen u en Connekt 

21. Communicatie 

21.1 Alle kennisgevingen/mededelingen worden aan ons gedaan per post op onze locatie (zie adres hierboven) of per e-mail naar [email protected]. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen 3 dagen na verzending als deze per post wordt verzonden, de dag van verzending als de e-mail volledig op een werkdag wordt ontvangen en op de volgende werkdag als de e-mail in een weekend of op een feestdag wordt verzonden. 

21.2 Als u ervoor kiest deze te ontvangen, kunnen wij u van tijd tot tijd informatie sturen over onze producten en/of diensten. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, klikt u op de link ‘Afmelden’ in elke e-mail die u van ons ontvangt. 

22. Recht en jurisdictie 

Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen u en Stichting Connekt worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Nederland en Stichting Connekt en u gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.